Monthly Archives: May 2013

การลักพาตัวเด็กไปสหรัฐอเมริกา
ประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กที่ถือเป็นคดีลักพาตัวเด็กตามอนุสัญญากรุงเฮก นั่นคือการลักพาตัวเด็กไปสหรัฐอเมริกาจากประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กข้ามชาติในทางแพ่ง และประเด็นนี้ยังช่วยในเรื่องการลักพาตัวจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก ถึงแม้ว่าในคดีแบบนี้จะมีข้อจำกัดมาก แต่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ซึ่งลูกถูกนำตัวไปจากสหรัฐอเมริกาโดยฝ่าฝืนสิทธิดูแลโดยชอบธรรมของพ่อแม่ ประเด็นเกี่ยวกับเด็กดังกล่าว เราจะช่วยให้คุณหาเด็กเจอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก คดีลักพาตัวตามอนุสัญญากรุงเฮก การให้บริการของสำนักงาน รับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับเด็กเป็นไปตามคดีลักพาตัวรวมทั้ง –          การรับคำขอสำหรับการกลับคืนหรือสิทธิในการใช้โดยผู้ร่างคำขอชาวต่างชาติ –          การช่วยเหลือหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กย้ายไปที่สหรัฐอเมริกา –          การพยายามของอาสาสมัครในการเอาเด็กกลับคืนมาหรือโอกาสที่จะได้เด็กคืนมาเท่าที่เป็นไปได้ –          การช่วยเหลือหลังจากพ่อแม่ได้รับคำปรึกษาจากทนายความ รวมถึงทนายความคดีมรดกที่ทำงานโดยปราศจากค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมที่ลดลงสำหรับพ่อแม่ที่มีเงื่อนไขพิเศษ –          การช่วยเหลือให้เด็กกลับสู่ภูมิลำเนาที่ต่างประเทศได้อย่างปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่สำนักกฎหมายของเรา ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ ให้คำปรึกษาและรับทำคดีอำนาจในการปกครองดูแลบุตรและคดีเกี่ยวกับครอบครัว คดีลักพาตัวโดยไม่ใช่กรณีตามอนุสัญญากรุงเฮก ถ้าคุณเป็นพ่อแม่เด็กซึ่งถูกลักพาตัวไปสหรัฐอเมริกาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กไม่สามารถนำมาใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานของเราสามารถจัดหาความช่วยเหลือบางส่วนให้ได้ โดยบริการนั้นคือ –          การรับคำขอร้องเพื่อการช่วยเหลือจากสถานทูตต่างชาติในสหรัฐอเมริกาหรือจากพ่อแม่ของเด็กโดยตรง –          การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ภายในสหรัฐอเมริกา –          อ้างอิงตามที่ครอบครัวต้องการเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอ –          … Continue reading


Posted in Thai Language Law | Leave a comment