Monthly Archives: April 2013

“รูปแบบของการดำเนินชีวิต” ตามสัญญาก่อนสมรสที่ได้รับความนิยมขึ้นมาก
  “รูปแบบของการดำเนินชีวิต” ตามสัญญาก่อนสมรสได้รับความนิยมขึ้นมาก เพราะรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่กำหนดตามสัญญาก่อนสมรสจะเป็นตัวกำหนดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคู่สมรส รูปแบบอาจจะไม่กำหนดความรับผิดสำหรับการฝ่าฝืนข้อสัญญา แต่อาจกำหนดเป็นข้อตกลงลักษณะที่บอกวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อนสมรส ส่วนรูปแบบข้อจำกัด มีบางตัวอย่างของการดำเนินการตามสัญญาก่อนสมรสรวมถึงการป้องกันการฉ้อโกงและที่เกี่ยวข้องกับการอบรมด้านศาสนาในอนาคตของลูกที่จะได้รับระหว่างสมรสกัน บางคนเชื่อว่าการกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคู่ ข้อขัดแย้งตามที่สัญญาก่อนสมรสกำหนดสามารถช่วยให้คู่สมรสกำหนดเรื่องต่างๆไว้ล่วงหน้าว่าพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างในการแต่งงาน อย่างไรก็ตามอาจมีข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากสัญญาก่อนสมรสนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนักและเป็นส่วนเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการแต่งงาน รูปแบบของการกำหนดการใช้ชีวิตมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในอเมริกา สำหรับคู่สมรสที่ตัดสินใจแต่งงานในเมืองไทยนั้น ทนายความที่ร่างสัญญาก่อนสมรสต้องจัดการคดีหย่าร้างด้วยประสบการณ์จริงและด้วยความเข้าใจว่าสัญญาก่อนสมรสจะสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์การหย่าด้วยโดยสามารถเอาร่างสัญญาก่อนสมรสที่อาจจะกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติ ทรัพย์สินและการเงินที่จะจัดการได้ในระหว่างแต่งงานเลย สำนักกฏหมาย ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ ให้บริการที่ปรึกษา เรื่องการแต่งงานการหย่า รวมถึงการทำสัญญาก่อนสมรสระหว่างคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

การแต่งงานตามระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกา
การแต่งงานตามระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกา กำหนดให้คู่สมรสอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยาตามเวลาที่เหมาะสมเพียงพอและต้องมีจุดประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์พิเศษลักษณะเดียวกับการแต่งงานและต้องได้สิทธิตามกฎหมายจากการจดทะเบียนสมรส อย่างไรก็ตามทุกรัฐไม่ได้ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีกับการแต่งงานเสมอไป สำนักกฎหมาย ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ ให้บริการดำเนินการจดทะเบียนแต่งงานระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทย รัฐนิวแฮมเชียร์เป็น1ใน16รัฐในอเมริกาที่ยังคงใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีกับการแต่งงาน แต่จะใช้กับผู้ที่ถูกภาคทัณฑ์โดยเฉพาะ ภายใต้กฎหมายปัจจุบันของนิวแฮมเชียร์ คู่สมรสสามารถตัดสินใจแต่งงานได้ ถ้าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันและยอมรับซึ่งกันและกันโดยต้องเป็นสามีภรรยากันอย่างน้อย 3 ปี หรือจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากไปก่อน เมื่อมีคนหนึ่งตายไป คู่สมรสอีกฝ่ายจะได้รับมรดกโดยปราศจากขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ต้องให้ทางรัฐยอมรับว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ คู่สมรสดำรงชีวิตอยู่ด้วยกัน เมื่อเร็วๆนี้ ผู้แทนของรัฐนิวแฮมเชียร์เสนอร่างกฎหมายใหม่ซึ่งยกเลิกการจำกัดการยอมรับของกฎหมายแบบจารีตประเพรีภายหลังการตาย แต่นักวิจารณ์ก็ได้โต้เถียงว่า กฎหมายของนิวแฮมเชียร์ไม่ควรจะยกเลิก แต่ควรกำหนดให้ดีขึ้นโดยความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยา 3 ปี ควรต้องคงไว้ แต่อนุญาตให้พ่อม่ายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับผลประโยชน์จากเงินประกันชีวิตจากการสมรสของเขา แต่ยังคงต้องมีภาระการพิสูจน์ว่าการแต่งงาน แม้สิ้นสุดลงด้วยความตายแต่สิทธิจากการแต่งงานก็ยังคงมีอยู่ ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีในการแต่งงานของพลเมืองชาวอเมริกันกับชาวไทยในประเทศไทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับ เพราะการแต่งงานตามระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีไม่มีในประเทศไทย มีเพียงการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย หรือถูกต้องตามกฎหมายและจะสามารถแต่งตั้งสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของสามีภรรยาได้ตามกฎหมายครอบครัวของไทย  


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

การยื่นเอกสารการหย่าในจีนที่เพิ่มขึ้น
การยื่นเอกสารหย่าในจีนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ประหลาดใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อมองดูการยื่นเอกสารหย่าเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ ซึ่งดูเหมือนว่า2เรื่องนี้จะไม่สัมพันธ์กันแต่หากลองมองดูข้อบังคับของภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย ซึ่งยกเว้นให้ผู้ที่หย่าร้างโดยเฉพาะคู่สมรสที่มีบ้าน2หลังถ้ายื่นเอกสารหย่า คู่สมรสต่างฝ่ายต่างสามารถเรียกร้องบ้าน1หลังเป็นของตนได้และพวกเขาต้องจ่ายค่าภาษีถ้าเป็นเจ้าของบ้านหลังที่2 (ถ้าบ้านถูกขาย)ดังนั้นคู่สมรสในจีนจึงต้องยื่นหย่า หรือขายบ้านหลังที่2และค่อยแต่งงานกันใหม่ ศูนย์การจดทะเบียนหย่าในจาเป่ยได้บันทึกการหย่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามที่วงการธุรกิจภายใน ศูนย์เห็นว่า 250คนคนที่เป็นโสด จากเดิม 60-70คน ที่น่าสนใจ คู่สมรสบางคนซึ่งยื่นหย่าตามความต้องการจริงๆ ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการเรียกร้องการยกเว้นภาษี ซึ่งเป็นแนวทางตามที่ปรากฏชัดในสังคมจีนปัจจุบัน ในปี2011คู่สมรสจีนที่ต้องการหย่ามีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการห้ามจำนองบ้านหลังที่3 รายการความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสภาพการแต่งงานที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง สำนักกฏหมาย ชนินาฏ แอนด์ ลีดส์ มีทนายผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีปัญหาต้องการหย่าร้าง


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

ระยะเวลารอการหย่าสำหรับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
บางรัฐในอเมริกามีการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรอการหย่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่มีลูก  กฎหมายสำหรับการรอระยะเวลาการหย่าในสหรัฐอเมริกามีข้อสังเกตว่าช่วงรอระยะเวลาการหย่าที่สั้นจะนำมาสู่อัตราการหย่าที่สูง ร่างกฎหมายของรัฐระบุว่า “การหย่าร้างมีสาเหตุมาจากความยากจน, ความผิดพลาดของเด็กและเยาวชน, ทุนการศึกษาที่จะให้เด็กในรัฐนั้นๆที่น้อยลง และการลดลงของการหย่าร้างให้เหลือน้อยลงเป็นผลดี ซึ่งฝ่ายที่เห็นตรงข้ามกับร่างกฎหมายจะโต้เถียงว่าการรอเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผู้ประสบเคราะห์ร้ายจากความรุนแรงของครอบครัวจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานขึ้น ถึงแม้ว่าการหย่าจะไม่ได้เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมดแต่ผู้ที่สนับสนุนร่างกฎหมายก็เชื่อว่าจะช่วยให้การแต่งงานคงอยู่ได้ต่อไปและการลดการหย่าจะช่วยประหยัดเงินที่รัฐวอชิงตันจะต้องเสียไป สำนักกฏหมาย ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ ให้บริการจดทะเบียนแต่งงาน จดทะเบียนหย่า สำหรับคู่รักชาวไทยและชาวต่างชาติ   รัฐดาโกต้าทางตอนเหนือก็กำลังร่างกฎหมายลักษณะคล้ายของวอชิงตันแต่มีระยะเวลาการรอเพียง6เดือน ซึ่งกรณีวอชิงตันมีเวลา1ปี และรัฐดาโกต้าตอนเหนือจะมีทนายความให้คำปรึกษากับคู่รักก่อนการหย่าร้าง คนสัญชาติอเมริกันนั้นถ้าแต่งงานที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะหย่าที่ประเทศไทยได้ ถ้าคู่สมรสตกลงหย่า ตามการจดทะเบียนหย่าของไทยจะใช้เวลาเพียง 1 วันก็จะเสร็จสมบูรณ์สำหรับขั้นตอนการจัดการเอกสารที่จำเป็น  


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

ประมวลกฎหมายที่ดินของไทยฉบับแปล
ความเป็นเจ้าของที่ดินของไทยอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497(ค.ศ.1954) และข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ประมวลฉบับภาษาไทยแบบสมบูรณ์ และ ฉบับแปลภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นโดยบริษัทชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ สำนักงานกฎหมายในกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาในประมวลเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงที่อธิบาย กฎ ข้อบังคับ ขั้นตอน เงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินที่ใช้พักอาศัยโดยชาวต่างชาติ หนังสือเล่มนี้ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียนกฎหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือนี้ยังเป็นประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้น จึงได้นำมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ องค์กร และสำนักงานกฎหมาย สำนักกฎหมาย ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ จัดทำประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจ หน่วยงานรัฐ องค์กร หรือสถานศึกษา ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับไทยอังกฤษโดยชนินาฎ แอนด์ ลีดส์นั้น สามาหาซื้อได้แล้วที่สถานที่ดังต่อไปนี้และเว็ปไซต์ : บริษัทกรีนบุ๊คจำกัด บริษัทแอดวานส์บุ๊คจำกัด บริษัทเกรสบุ๊คจำกัด บริษัทกรอเลีย อินเตอเน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท คิโนคุนิยะ … Continue reading


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

จำคุกรูปแบบใหม่ ไม่ต้องเข้าห้องขัง
ในอดีตเมื่อนักโทษได้รับโทษจำคุกก็ต้องเข้าห้องขัง แต่ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดวิธีการลงโทษคนที่กระทำความผิดอาญา โดยไม่ต้องจำคุกในเรือนจำ แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นการจำกัดการเดินทางและอาณาเขตของนักโทษแทน โดยใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เรียกว่า EM หรือ “Electronic Monitoring” ซึ่งสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้และให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมประพฤติโดยไม่ต้องถูกขังในเรือนจำ สำนักกฏหมาย ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ รับปรึกษาปัญหาคดีอาญา รับดำเนินการคดีอาญาแก่บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การใช้วิธีการลงโทษแบบนี้ ต้องให้ศาลเป็นผู้ออกคำสั่ง โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เป็นผู้ยื่นคำร้อง ซึ่งเหตุในการใช้วิธีการลงโทษแบบใหม่ตามที่กฎกระทรวงระบุไว้ คือ ผู้ซึ่งต้องจำคุกจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุก หรือจำเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้และขาดผู้อุปการะหรือเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือมีเหตุควรได้รับการทุเลาการบังคับให้จำคุกด้วยเหตุอื่น ๆ ทั้งนี้การจำกัดการเดินทางและอาณาเขต อาจจำกัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป โดยอาจให้อยู่แต่เฉพาะบริเวณบ้านพักอาศัยหรือในสถานที่ที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ หรือกำหนดอาณาเขตที่ห้ามเดินทางก็ได้ หรืออาจจะใช้วิธีจำกัดการเดินทางเป็นบางช่วงเวลาก็ได้ มาตรการควบคุมนักโทษแทนการคุมขังในเรือนจำ … Continue reading


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ก้าวใหม่ของสังคมไทยสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน
ปัจจุบันมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวคู่รักชายหญิงทั่วไป แต่สถานภาพของคู่ชีวิตดังกล่าวกลับไม่มีกฎหมายรับรองไว้   ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่จะพึงมีพึงได้   ซึ่งขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖  และมาตรา ๓๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพราะการปฏิเสธไม่ยอมรับให้คู่รักเพศเดียวกันสมรส อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างทางเพศ หรือการเลือกปฏิบัติโดยเหตุผลเรื่องเพศนั่นเอง มุมมองทางสังคมกฎหมายสำหรับการสมรสของคนเพศเดียวกันนั้น กฎหมายดังกล่าวจะนำมาซึ่งการที่คู่สมรสจะได้รับการยอมรับจากครอบครัว สังคม ถึงแม้ในปัจจุบันคู่รักเพศเดียวกันจะอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วเนื่องจากสังคมไทยมีประเพณีการแต่งงานตามวัฒนธรรมไทยโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสหรือที่เรียกว่าการสมรสโดยไม่จดทะเบียน แต่สังคมก็ยังมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง ถ้ามีกฎหมายมารับรองให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ น่าจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ มุมมองในแง่กฎหมายนั้น ข้อจำกัดของกฎหมายไทย ในกฎหมายลักษณะครอบครัว บรรพ5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 1448 ที่กำหนดไว้ว่า การสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อ “ชายและหญิง” อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ , มาตรา 1457 กำหนดว่า การสมรสตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น … Continue reading


Posted in Thai Language Law | Leave a comment

วีซ่าสหรัฐสำหรับคนไทย
วีซ่าสหรัฐสำหรับคนไทย โดยวีซ่าสหรัฐอเมริกานั้นสามารถทำได้ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร คนไทยส่วนใหญ่จะขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา 3 ประเภท คือ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าท่องเที่ยวมี 2 ประเภทคือ B1 และ B2 ซึ่ง B1 สำหรับคนที่ต้องการไปที่สหรัฐเพื่อประชุมทางธุรกิจ และ B2 เป็นวีซ่าท่องเที่ยว ส่วนใหญ่วีซ่าประเภทนี้สถานทูตจะพิจารณาว่าผู้ขอวีซ่ามีเจตนาจะพักอาศัยถาวรหรือไม่ ถ้ามีเจตนาที่จะพักอาศัยถาวรอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็มีโอกาสที่จะโดนปฏิเสธวีซ่า สำหรับวีซ่าคู่หมั้นเป็นวีซ่าที่นิยมมาก สถานทูตสหรัฐจะตรวจสอบว่าคุณเป็นคู่หมั้นที่จะแต่งงานกันที่สหรัฐและเป็นคู่รักกันจริงหรือไม่ สำหรับวีซ่าแต่งงานก็เป็นวีซ่าที่มีผู้นิยมมากเช่นเดียวกับวีซ่าคู่หมั้น สถานทูตจะตรวจสอบหลักฐานการแต่งงานคล้ายกับวีซ่าคู่หมั้น วีซ่า วีซ่าแต่งงานสามารถที่จะได้พักอาศัยถาวรหรือกรีนการ์ดเร็วกว่า


Posted in Thai Language Law | Leave a comment